ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី១៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី៩ កក្កដា

To Top