ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល បន្តបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ជូនកម្មករជាង៧ ពាន់នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈបានបន្តបើកប្រាក់ ឧបត្ថម្ភលើកទី២១ ជូនកម្មករនិយោជិត សរុបចំនួន ៧,២៧៩ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ១០ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់ វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

To Top