ព័ត៌មានជាតិ

សាំងធម្មតាតម្លៃ៣ ០០០រៀល/១ លីត្រចាប់ពីថ្ងៃទី១-១៥សីហា

ភ្នំពេញ ៖យោងតាម តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ គិតចាប់ពី ថ្ងៃទី០១ ដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាប្រេងសាំងធម្មតា នឹងចុះថ្លៃមកត្រឹម ៣ ០០០រៀល/១លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត ២ ៨០០រៀល/១លីត្រ ៕

To Top