ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ របស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ទាត់ចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់…ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនទីឋានលេខាព្រំដែន ខ្នាត ១/២៥ ០០០

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ របស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ទាត់ចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់…ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនទីឋានលេខាព្រំដែន ខ្នាត ១/២៥ ០០០

To Top
×