ព័ត៌មានជាតិ

ប្រាក់ខែកម្មករ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ១៩២ដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ លោក ប៉ាវ ស៊ីណា ដែលជាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជា បានឲ្យដឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា ប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមាកម្មករឆ្នាំ២០២១ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានសម្រេចតម្លើងឲ្យ១៩២ដុល្លារ ខណៈឆ្នាំ២០២០មាន១៩០ដុល្លារ៕

To Top