ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ពន្យារកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ឲ្យដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ប្រាក់ពន្ធប្រចាំខែសីហា

ភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នាពេលថ្មីៗនេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការពន្យារកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ឲ្យដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ប្រាក់ពន្ធប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២០៕

To Top
×