ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ ចេញផ្សាយកំណាព្យអប់រំ “អារ្យធម៌ ខ្មែរ”

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសថា លោកបណ្ឌិត សភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ ចេញផ្សាយកំណាព្យអប់រំ “អារ្យធម៌ ខ្មែរ”
សម្រាប់ អបអរសាទរ ទិវាគ្រូបង្រៀន ៥តុលា ខាងមុខនេះ៕

To Top