ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងទេសចរណ៍ ឲ្យប្រធានមន្ទីរគ្រប់រាជធានី-ខេត្ត ផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំ ម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យប្រយ័ត្ន ខណៈមានភ្លៀងធ្លាក់ ពីតិចទៅច្រើន ពីថ្ងៃ ២៣-២៩ កញ្ញា

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ ឲ្យប្រធានមន្ទីរគ្រប់រាជធានី-ខេត្ត ផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំ ម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យប្រយ័ត្ន ខណៈមានភ្លៀងធ្លាក់ ពីតិចទៅច្រើន ពីថ្ងៃ ២៣-២៩ កញ្ញា។

To Top