ព័ត៌មានជាតិ

បញ្ជីឈ្មោះមូលដ្ឋាន សុខាភិបាល បានចុះ កិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយ ប.ស.ស.

បញ្ជីឈ្មោះមូលដ្ឋាន សុខាភិបាល ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយបេឡាជាតិ សន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)

លោកអ្នកអាចចុច លើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម ដើម្បីទាញយក PDF ៖ បញ្ជីឈ្មោះ មូលដ្ឋានសុខាភិបាល ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយ ប.ស.ស.

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

https://drive.google.com/file/d/1ubkpdQz6ONAvr5lLL9sXyghtn2yb_dP4/view?usp=sharing

To Top