ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ អនុញ្ញាតឲ្យ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ ទាំងអស់បើកដំណើរ ការឡើងវិញ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអនុញ្ញាតឲ្យ គ្រឹះស្ថាន ឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ ទាំងអស់បើកដំណើរ ការឡើងវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រូវ គោរព អនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ និងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតតាម ខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ណែនាំ៕

To Top