ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ មិនទាន់ចង់ឆ្លើយតប ទៅមតិលើកឡើងថា លុបបឹងទើប មានទឹកជំនន់

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ បានលើកឡើងថា មានគេនិយាយថា លុបបឹងទើបមានទឹកជំនន់ ប៉ុន្តែជប៉ុន និងប្រទេសអឺរ៉ុបក៏មានជន់លិច។ ដូច្នេះសម្តេច មិនទាន់ចង់ឆ្លើយតប ទៅអ្នកណាទេ គឺចង់ពន្យល់ពលរដ្ឋ ឲ្យដឹងពីបញ្ហាទឹកលិច។

To Top