ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ ប្រកាសថ្ងៃឈប់សម្រាក មានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ចំពោះកម្មករ និយោជិត នៅក្រោមច្បាប់ការងារ

To Top