ព័ត៌មានជាតិ

ប្រមុខការទូតកម្ពុជា-វៀតណាម នឹងធ្វើជាសហប្រធាន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

To Top