ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន ផ្ញើសារជូនពរ ប្រទេសមេគង្គ ឡានឆាង ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ ប្រពៃណីចិន

ភ្នំពេញ៖ ខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន ផ្ញើសារជូនពរ ប្រទេសមេគង្គ ឡានឆាង ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ ប្រពៃណីចិន។

To Top