ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង២ កំណត់គំរូត្រាថ្មី និងការប្រើប្រាស់ត្រា របស់មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងរួម ស្ដីពីការកំណត់គំរូត្រាថ្មី និងការ ប្រើប្រាស់ត្រារបស់មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលរាជធានី- ខេត្ត សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានី -ខេត្ត ការិយាល័យសុខាភិបាល ស្រុកប្រតិបត្តិ និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×