ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសជាផ្លូវការ យុទ្ធនាការ ចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ សម្រាប់ក្រសួង ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរ បានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការ ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ស៊ីណូវ៉ាក់ (Sinovac) របស់ប្រទេសចិន ដែលនឹងចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ស្អែកនេះ សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន របស់ថ្នាក់ជាតិ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top