ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១-១៥មេសា ប្រេងសាំងមានតម្លៃ ៣៧០០ រៀលចុះជាងខែមុន ៥០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១៥ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-១៥ ខែមេសា គឺ៣៧០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូត ៣២៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ។

បើប្រៀបធៀបតម្លៃ កាលពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ខែមីនា គឺសាំងធម្មតាចុះ៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតចុះ១០០រៀល៕

To Top