ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសផ្លូវការ ពីករណីស្លាប់ស្ត្រី​ ជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧០ ឆ្នាំ និង ស្ត្រីជនជាតិ ខ្មែរ អាយុ ៦៧ ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

To Top