ព័ត៌មានជាតិ

បើកប្រាក់ខែ ឲ្យនាទាហាន ត្រូវប្រើប៊ិចផ្សេងគ្នា ចុះហត្ថលេខា ជៀសវាងការ ចម្លងជំងឺកូវីដ១៩

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ បានស្នើនាយកការិយាល័យ ហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់ស្ថាប័នជំនាញ ចំណុះផ្ទាល់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ឲ្យប្រើប្រាស់ប៊ិចផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងការចុះហត្ថលេខា ពេលបើកប្រាក់បៀវត្ស ឲ្យនាទាហាន ដោយពុំអនុញ្ញាត ឲ្យប្រើប៊ិចរួមគ្នាទេ ជៀសវាងការ ចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ ៕

To Top