ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានចូលទៅផ្សារ ដើមគរ

ភ្នំពេញ ៖ អនុគណៈកម្មសា្រវជ្រាវ ជំងឺកូវីដ១៩ បានប្រកាសថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់ បានចូលទៅផ្សារដើមគរ កាលពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ដើម្បីទិញបន្លែ ត្រី សាច់ ៕

To Top