ព័ត៌មានជាតិ

ADB នឹងចេញផ្សាយការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ នាថ្ងៃស្អែក

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) នឹងចេញផ្សាយការព្យាករណ៍ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២១ នាថ្ងៃ ទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ADB នឹងរៀបចំកម្មវិធីអនឡាញ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការព្យាករនេះ សម្រាប់ផ្នែកសារព័ត៌មាន រយៈពេលមួយម៉ោង ក្រោមប្រធានបទ៖ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយជំពូក ទាក់ទងនឹងកម្ពុជា ក្នុងរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី២០២១។

To Top