ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១-១៥ មិថុនា សាំងធម្មតា ៣៨០០រៀល ក្នុង១លីត្រ ម៉ាស៊ូត៣៤៥០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សាំងធម្មតាមានតម្លៃ៣.៨០០ ក្នុង១លីត្រ សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតវិញ ក្នុង១លីត្រ តម្លៃ៣.៤៥០រៀល ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×