ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលភ្នំពេញឲ្យផ្អាក ជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះ ការងារ មុខរបរ អាជីវកម្មមានហានិភ័យ ខ្ពស់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេ ញសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃ ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ និងការជួបជុំ ឬការ ប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជនក្នុងភូមិសាស្រ្ត ភ្នំពេញ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងៃទី៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕

To Top