ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជា នឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ ពីថ្ងៃ៧-១៣ កក្កដា

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងមកថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៧-១៣កក្កដា កម្ពុជានឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅខ្លាំង។ ក្នុងនោះ ក្រសួងក៏បានឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការ ប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសអ្នករស់នៅ តំបន់មាត់សមុទ្រ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top