ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាត ឲ្យរៀបចំវេទិកាទេសចរណ៍ អាស៊ានឆ្នាំ២០២២(Video)

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមឲ្យក្រសួងទេសចរណ៍ទទួលរៀបចំ «វេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ២០២២ (ATF 2022) នៅក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់ថ្ងៃទី១៦-២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ។

វេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ២០២២នេះ មានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ស្ថាប័នទេសចរណ៍ជាតិអាស៊ាន(NTO) កិច្ចប្រជុំមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានដោយផ្ទាល់ និងការតាំងពិព័រណ៍ទេសចរណ៍(Travex)ខ្នាតតូចល្មម ៕

To Top