ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានី អនុញ្ញាតិ ឲ្យភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ដែលធានាបាន វិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាល បើកដំណើរការជាប្រក្រតី

អាជ្ញាធររាជធានី អនុញ្ញាតិ ឲ្យភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ដែលធានាបាន វិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាល បើកដំណើរការជាប្រក្រតី

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

To Top