ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលនៃ សន្និសីទក្រោយកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន ជាមួយកូរ៉េ ចិន និងជប៉ុន និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានបូកបី លើកទី២២

To Top