នយោបាយ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ លុបឈ្មោះ គណបក្សនយោបាយចំនួន៣

ភ្នំពេញ ៖ តាមសាលដីការ របស់តុលាការកំពូល ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសម្រេចលុបឈ្មោះ គណបក្សនយោបាយ ចំនួន៣ ចេញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ។ បក្សទាំងនោះរួមមាន ៖ គណបក្សសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ , គណបក្សវង្កតខេមរៈមហានគរ និង គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរ ៕

To Top