ព័ត៌មានជាតិ

ឆមាសទី១ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ ទទួលចំណូលជាង១៥លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងរយៈពេល ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ) បានទទួលចំណូល ចំនួន ១៥,៣០៧,៧២១ដុល្លារ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) កើនឡើង៨% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នា កាលឆ្នាំ២០២០ ចំនួន១៤,១០៩,៨៣៤ដុល្លារ (បានធ្វើសវនកម្ម)។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ ក.ស.ភ ចេញនាពេលថ្មីៗនេះ៕

To Top