ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៤១១នាក់ ជា៣០៦នាក់ និងស្លាប់១៧នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៤១១នាក់ទៀត ជាសះស្បើយចំនួន៣០៦នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១៧នាក់។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៣២៦នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន៨៥នាក់ ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន៩១ ៣៦៩នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៨៧ ២៩៩នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១ ៨៥៨នាក់៕

To Top