ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតឃុំថ្មីមួយទៀត ឈ្មោះឃុំបួវិល នៃស្រុក បវេល ខេត្តបាត់ដំបង

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នាពេលថ្មីៗនេះ បានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតឃុំបួវិល នៃស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top