ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១៦-៣០ កញ្ញា ! សាំងធម្មតា ៤.០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូត៣,៦៥០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នាថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈ នៅតាមស្ថានយ៍ ក្នុងនោះ សាំងធម្មតា៤.០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូត៣,៦៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ ៕

To Top