ព័ត៌មានជាតិ

សមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជា គាំទ្រ គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សម្តេចតេជោ ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដោយកំណត់អោយប្រធានព្រឹទ្ធសភា ប្រធានរដ្ឋសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ មានសញ្ជាតិខ្មែរ តែមួយគត់

សមាគមអ្នកជំនាញ អចលនទ្រព្យកម្ពុជា គាំទ្រ គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សម្តេចតេជោ ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដោយកំណត់អោយប្រធានព្រឹទ្ធសភា ប្រធានរដ្ឋសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ មានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

To Top