ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី២២០នាក់ ជា៥៣៧នាក់ និងស្លាប់២៣នាក់

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២២០ នាក់ទៀត តាមរយៈលទ្ធផលបញ្ជាក់ពី(PCR) ក្នុងនោះជាសះស្បើយចំនួន៥៣៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន២៣នាក់។

ក្នុងចំណោមនោះ អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន១៧នាក់។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៩ តុលា ២០២១ ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប ៖ ១១៤,៥៧១នាក់ – ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ១០៧,៣៧៦នាក់ ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប ៖ ២,៤៨២នាក់ ៕

To Top