ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ ប្រព័ន្ធ​ស្នេីសុំលិខិត បញ្ជាក់លេីការធានា ​និង អញ្ជើញ​សម្រាប់ ​អ្នក​ដំណើរ ​ជាវិនយោគិន​ និង ​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ បច្ចេកទេស​

To Top