ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល បន្តឧបត្ថម្ភប្រាក់ ជូនគ្រួសារក្រីក្រ ៣ខែទៀត

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចបន្តអនុវត្តក ម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុង ពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ សម្រាប់ជុំទី៧ រយៈពេល៣ខែទៀត ចាប់ខែតុលា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខ។ បើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាពេលថ្មីៗនេះ៕

To Top
×