ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅ នៃគណៈកម្មការ គ្រប់គ្រងល្បែង ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង ល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ហៅកាត់ថា “គ.ល.ក” ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តមុខងារ និងភារកិច្ច ព្រមទាំងសិទ្ធិ ដែលកំណត់ នៅក្នុងច្បាប់ការគ្រប់គ្រង ល្បែងពាណិជ្ជកម្ម ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ៕

To Top