ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងលើកលែង ការធ្វើចត្តាឡីស័ក អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលជាសះស្បើយ (Video)

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសលើកលែង កាតព្វកិច្ចធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំពោះអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលបានបញ្ចប់ការព្យាបាល នៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ឬមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ និងអ្នកជំងឺសម្រាកថែទាំ និង ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top