ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ ប្រកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកឆ្នាំ២០២២ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួល

ភ្នំពេញ ៖ លោក អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញប្រកាសស្ដីពី ការឈប់សម្រាកបុណ្យប្រចាំឆ្នាំដែលមានប្រាក់ឈ្នួល នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២សម្រាប់កម្មករ៕

To Top