ព័ត៌មានជាតិ

ប.ស.ស. បញ្ជាក់ពីការបង់ភាគទាន សម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ភ្នំពេញ៖ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.) បានជូនដំណឹង ដល់ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ ដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ភាគទាន និងផ្តល់របាយការណ៍ កម្មករនិយោជិត មក​ ប.ស.ស. ត្រូវបង់ភាគទានសម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដូចបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top

ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២

SEA Game 2023