ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល ដាក់ចេញវិធានការបន្ថែម បន្តគ្រប់គ្រង ផលប៉ះពាល់វិស័យសំខាន់ៗ ក្នុងការស្តារ-ជំរុញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ចេញ វិធានការបន្ថែម ដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះ ពាល់លើវិស័យ សំខាន់ៗ នៃសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិ ការស្តារ និងការជំរុញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុង អំឡុង និងក្រោយពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងជុំទី១០ នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ ៕

To Top
×