ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃនេះ! សេវាដឹកជញ្ជូន តាមរថយន្តក្រុងនិងកាណូត នៅភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញហើយ

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូន សាធារណៈរថយន្តក្រុង (City Bus) រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីការដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញ សេវាដឹកជញ្ជូន សាធារណៈរថយន្តក្រុង និងកាណូត ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១តទៅ។

ខ្លឹមសារលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

To Top