ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាអនុញ្ញាត ឲ្យប្រើថ្នាំ Molnupiravir ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះបាន សម្រេចអនុញ្ញាត ឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថ Molnupiravir ដើម្បីព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top