ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតគណៈកម្មាធិការ ដឹកនាំអនុវត្តផែនការមេ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យ ទេសចរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល នាពេលថ្មីៗនេះ បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃគណៈកម្មាធិការ ដឹកនាំអនុវត្តផែនការមេ អភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ឆ្នាំ២០២១-២០៣៥ (គ.ជ.ផ.ម.) ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top