ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ អនុញ្ញាត ឱ្យ រៀបចំ ពិធី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងបុណ្យផ្សេងៗ ដោយកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមត្រឹម២០០នាក់

ភ្នំពេញ ៖រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពេញ បានសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងពិធីបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងទៀត នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម ២០០នាក់ ក្នុងមួយពិធី ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ៕

To Top