ព័ត៌មានជាតិ

ទិដ្ឋភាពតាមបណ្តាគោលដៅ និងសកម្មភាព ចូលរួម របស់អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ

ទិដ្ឋភាពតាមបណ្តាគោលដៅ និងសកម្មភាពចូលរួមរបស់អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ទាំងអស់គ្នា តាមរយៈវិធានការ ៣ការពារ ៣កុំ!

To Top