ព័ត៌មានជាតិ

ឆ្នាំសិក្សា​ ២០២០-២០២១នឹងបិទបញ្ចប់ នាថ្ងៃ១៨ ធ្នូ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសពីការបិទ​ បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅ សាធារណៈ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top