ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងអញ្ជើញមកបំពេញ ទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី១ ធ្នូ

To Top