ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ១-៧ធ្នូ កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ ពី ១៥-២៩ អង្សាសេ និងមានខ្យល់ខុសធម្មតា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃ១-៧ធ្នូ កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ក្នុងសីតុណ្ហភាពពី១៥ទៅដល់២៩អង្សាសេ និងមានខ្យល់ខុសធម្មតាដែរ(ខ្យល់រដូវ) ៕

To Top