ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសបើក ដំណើរការឡើងវិញ នូវគ្រឹះស្ថានមត្តេយ្យសិក្សា និង សេវាថែទាំកុមារ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញ នូវគ្រឹះស្ថានមត្តេយ្យសិក្សា និងសេវាថែទាំកុមារ សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ៥ឆ្នាំឡើង នៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ តទៅ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

To Top